Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató Vida Adrienn egyéni vállalkozó (székhely: 7635 Pécs, Rózsahegyi út 20., adószám: 55441799-1-22), mint Adatkezelő által üzemeltetett https://vidaadri.hu oldalon (a továbbiakban: Honlap) megvalósuló személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást, valamint a szolgáltatása nyújtása során megvalósuló adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.

Adatkezelő az Érintetteket az alábbiak szerint tájékoztatja az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésének körülményeiről, feltételeiről, valamint az Érintettek jogairól és jogérvényesítési lehetőségeiről.

A jelen szabályzatban meghatározott fogalmak alatt az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének (a továbbiakban mint GDPR) meghatározott fogalmakat kell érteni.

Az Adatkezelő adatai:

Név: Vida Adrienn

Székhely: 7635 Pécs, Rózsahegyi út 20.

Nyilvántartási szám: 55023733

Adószám: 55441799-1-22

E-mail cím: info@vidaadri.hu

Telefonszám: +36 30/498-6640

Az adatkezelő áttekintette és értelmezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének – a továbbiakban: GDPR – 37. cikkében foglaltakat, továbbá a 29. cikk szerinti Adatvédelmi Munkacsoport 16/HU WP 243 rev.01 számú, 2017. április 5. napján felülvizsgált iránymutatását az adatvédelmi tisztviselőkkel kapcsolatban, amelyek részletezik az adatvédelmi tisztviselő kijelölésére vonatkozó szabályokat, és azt a döntést hozta, hogy adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz.

Az érintettek panaszaikkal és adatkezeléshez kapcsolódó kérdéseikkel Az Adatkezelő adatai résznél megjelölt elérhetőségek bármelyikén az adatkezelőhöz fordulhatnak.

Tárhely szolgáltató adatai:

Cégnév: Tárhelypark Kft.

Székhely: 1122 Budapest, Gaál József út 24. 

Cégjegyzékszám: 17-09-000720

Adószám: 23289903-2-43

Telefon: +36 1 700 4140

Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama; a kezelt adatok köre

Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kizárólag abban az esetben kezel személyes adatot, ha személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez az Érintett hozzájárulását adta.  Az Érintett hozzájárulása minden esetben előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes, konkrét és egyértelmű. Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, ami nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Nincs olyan adat, amelynek tekintetében nem adatkezelőként, hanem adatfeldolgozóként jár el a Honlap üzemeltetője.

A kezelt adatok

Ügyfélkapcsolat esetén

Az adatkezelés célja: a Honlap látogatóival interaktív kapcsolatok lebonyolítása.

Jogalap: az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Időtartam: a kapcsolatfelvételtől a teljes üzleti folyamat végéig, ill. az azt követő 5 évig. Amennyiben a kapcsolatfelvételt követően üzleti kapcsolat nem jön létre, az Adatkezelő az ügyfél személyes adatait a kapcsolatfelvételtől számított 6 hónapon belül törli.

Kezelt adatok: név, email cím, az érintett által jelzett kérés, vélemény, telefonszám, illetve a megbízásra irányuló címadatok.

Adatkezelő jelen szabályzatot a Honlap láblécében külön is megjeleníti.

A szolgáltatás(ok) igénybevétele esetén

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, szolgáltatás teljesítése.

Jogalap: a GDPR 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése.

Időtartam: a kapcsolatfelvételtől a teljes üzleti folyamat végéig, ill. az azt követő 5 évig.

Kezelt adatok: név, email cím, telefonszám, a megbízásra irányuló címadatok.

Számlázás

Az adatkezelés célja: bizonylat kiállítása és megőrzése.

Jogalap: a GDPR 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint a jogszabályi kötelezettség teljesítése, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § c) pontja és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (1) bekezdésének a-j) pontja és 169. § (1) bekezdése alapján.

Időtartam: az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78- § (3) bekezdés: tárgyév + 5 év.

Kezelt adatok: adószám, bankszámla szám, bank neve, számla, vagy bizonylat száma.

Honlap látogatása

Az adatkezelés célja: a Google Analytics segítségével statisztikai elemzések készítése, a szolgáltatás minőségének ellenőrzése és javítása érdekében.

Jogalap: az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Időtartam: 2 év.

Kezelt adatok: IP cím, a látogatás időpontja, időtartama, a látogatott aloldalak listája, a használt operációs rendszer, böngésző típusa, képernyő felbontása.

A statisztikai elemzés során kiértékelt adatokat nem azonosítjuk konkrét személyekkel.

A Google Analytics sütik használatával gyűjt információt a Honlap megtekintésével kapcsolatban, amit általános statisztikai összegzések elkészítésére használ. A Google adatkezelési szabályzata itt olvasható: https://www.google.com /policies/privacy/.

Sütik (Cookie-k)

Adatkezelő a Honlapot látogató Érintettek erre irányuló, önkéntes hozzájárulása esetén cookie-kat (a továbbiakban sütik) alkalmazhat internetes weboldalán:

– a látogatói élmények fokozása, minőségi felhasználói élmény biztosítása,

– a weboldal használatának megkönnyítése,

– a böngészési szokások megismerése, és

– a Honlap fejlesztése céljából.

A sütik olyan kisméretű, az Érintett böngésző programjába beépülő adatfájlok, amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Érintett számítógépére úgy, hogy azokat az internetes böngésző menti le és tárolja el. Minden sütifájl tartalmaz egy betűkből és számokból álló azonosítót, ezt küldi a szervernek a böngésző minden alkalommal, amikor a böngészőn keresztül lehívásra kerül egy weboldal arról a szerverről.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az Érintettnek azonban lehetősége van a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítani vagy letiltani, illetve a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást. A sütik normális esetben nem tartalmaznak semmilyen olyan információt, amivel önmagában azonosítani lehetne a böngésző személyét.

Az egyes böngészőkben az alábbiak szerint lehet a sütiket rendszerszinten kikapcsolni:

Chrome: https://support.google.com /accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org /hu/products/firefox/ protect-your-privacy/cookies

Internet Explorer: https://support. microsoft.com /hu-hu/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Safari: https://support.apple.com /kb/index?page=search&type= suggested&locale=hu_HU&q= cookies+safari&src=support_ searchbox_main&feedType= suggested&position=1

Edge: https://support.microsoft.com /hu-hu/help/10607/microsoft-edge-view-deletebrowser-history

Opera: http://help.opera.com /Windows/10.20/hu/cookies.html

A sütik alkalmazásának tiltásával, illetve a sütik engedélyezésének hiányában a Honlap működése esetlegesen nem teljes értékű, de a sütik elfogadása nélkül is a maximális felhasználói élmény nyújtása a cél.

Adatkezelő nem engedélyezi a Honlapon olyan sütik alkalmazását, melyek eredményeképpen harmadik személyek az Érintett hozzájárulása nélkül adatokat gyűjthetnek. Adatkezelő nem alkalmaz Google Remarketing és Facebook Remarketing sütiket.

Hozzájárulás visszavonása:

Az érintett által adott hozzájárulás bármikor visszavonható ugyanolyan egyszerűen, ahogyan a hozzájárulás megadása történt. A kapcsolatfelvétel esetében az adatkezelő kéri az érintettet, hogy egy rövid, az info@vidaadri.hu e-mail címre küldött üzenetben kérje adatai törlését. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít. Az adatkezelő hozzájárulás alapján végzi az alábbi adatkezelési műveleteket. (Kapcsolati űrlap, Facebook oldal kedvelése)

További adatkezelési kérdések

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem teszi – a felhasználó kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül más számára hozzáférhetővé a felhasználó által megadott adatokat. A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek adatok közlése, átadása céljából megkereshetik az adatkezelőt (jogszabályi kötelezés). Ez esetben személyes adat csak annyi és olyan mértékben kerül kiadásra, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A kezelt adatokhoz kizárólag a Honlap üzemeltetője fér hozzá a feladata ellátásához, illetve a felhasználók igényeinek kielégítéséhez szükséges mértékben.

Biztosított a kezelt személyes adatok biztonsága, rendelkezésre állása, nyilvánosságra hozatalának és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználásának megakadályozása.

A címzettek köre: 

Az adatkezelő az egyes feladatok ellátása érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe:

Tárhelyszolgáltató, e-mailek fogadása, küldése: Tárhelypark Kft.

1122 Budapest, Gaál József út 24.; Adatkezelési tájékoztató

Mobilszolgáltató: Magyar Telekom Nyrt., 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; ÁSZF

Google Analitics adatkezelési szabályzata itt olvasható.

Magyar Posta Zrt.: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; Adatkezelési tájékoztató

Adattovábbítás harmadik országba:

Adattovábbítás harmadik országba nem történik.

Az Érintettek jogai

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását, illetve élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával írásban, az Adatkezelő következő elérhetőségein:

– a hivatalos email címe, amely a Honlap Kapcsolat menüjében található.

Tájékoztatáshoz (hozzáféréshez) való jog

Adatkezelő a jelen szabályzat megalkotásával és közzétételével tesz eleget a GDPR 12. cikk (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettségének.

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

– az adatkezelés céljai;

– a kezelt személyes adatok köre;

– azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,

– a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

– a helyesbítés, törlés, adatkezelés korlátozásának és a tiltakozásnak a joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

– az adatforrásokra vonatkozó információ;

Adatkezelő automatizált döntéshozatalt, profilalkotást nem folytat, adatokat kizárólag az Érintettől gyűjt, azonban az Érintett ezen információkra is jogosult rákérdezni.

Adatkezelő legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a tájékoztatási jog szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a tájékoztatási kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk benyújtását kérheti.

Adatkezelő az Érintett által kért információkat és a részükre nyújtott tájékoztatást díjmentesen biztosítja.

Adatok helyesbítésének joga

Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; vagy az Érintett a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték,

– a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

– a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése iránti kérelmet az Adatkezelő a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében meghatározott okokból tagadhatja meg.

Adatkezelő a törlés iránti kérelemnek haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül eleget tesz, melyről az Érintettet e-mailben értesíti.

Az „elfeledtetéshez való jog”

Az elfeledtetés iránti kérelem esetében az üzemeltető valamennyi, a kérelem kézhezvételét megelőzően jogszerűen kezelt adatok bevonásával történő kapcsolatot, az érintettről kialakított profilt köteles törölni a rendszerből.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

– az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

– az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja írásban.

Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (PDF, .doc, xls, jpg) megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az Érintett abban az esetben az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja

– a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy

– a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Harmadik fél weboldalai

A Honlapon előfordulhatnak olyan linkek, amik más weboldalakra mutatnak, melyek tartalmáért és az üzemeltetők adatkezelési nyilatkozataiért és adatvédelmi gyakorlatáért Adatkezelő nem felelős.

Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidens a személyes adatok bizalmas jellegének a sérülését jelenti: adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintettekre nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, világos és közérthető módon tájékoztatja az Érintetteket az adatvédelmi incidens jellegéről, az abból eredő, valószínűsíthető következményekről, és az adatvédelmi incidens orvoslására tett, vagy tervezett intézkedésekről. Mellőzhető az Érintettek tájékoztatása, ha az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, vagy olyan további intézkedéseket tett, melyek biztosítják, hogy a magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg, vagy a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni.

Az adatvédelmi incidensekről Adatkezelő nyilvántartást vezet, belső szabályzatban rendezi az adatvédelmi incidensek kezelésével kapcsolatos teendőket és az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti az illetékes felügyelő hatóságnak.

Bírósághoz fordulás joga

Az Érintett bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette az Érintett GDPR szerinti jogait. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi per az Érintett választása szerint az Érintett lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Panasztevési jog

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 38. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) feladata a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése.

Ha felmerül, hogy az adatkezelés során jogsértés történt:

– indokolt felvenni a kapcsolatot a Honlap üzemeltetőjével, annak bármely megadott elérhetőségén, a probléma orvoslása érdekében. Ha ez nem vezet eredményre:
– panasszal lehet élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (lev.cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel.: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: https://naih.hu)

Bővebb információ a panaszkezelésről: https://naih.hu /panaszuegyintezes-rendje.html

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás:

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást.

Biztonsági intézkedések:

Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
Az adatkezelő a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók az érintettel.
Az adatkezelő a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket, különös tekintettel a jogosulatlan hozzáférés és tűzvédelem tekintetében.
Az adatkezelő az általa alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége biztosított, változatlansága igazolható, valamint a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.
Az adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
– a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről (szoftver és hardver eszközök védelme),
– az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről (rendszeres biztonsági mentés és a másolatok elkülönített, biztonságos kezelése),
– az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem),
– az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről (archiválás, tűzvédelem).
Az adatkezelő a biztonságról alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Törvényi hivatkozások

Adatkezelő Adatkezelési tájékoztatóját az alábbi jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel alkotta meg:

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

– évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

– évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

– évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Ehtv.)

– évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.)

– A Nemzeti Adatvédelmi és információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

Az Adatkezelési tájékoztató hatálya, módosítása

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2020.08.24. napján kezdődik és az Adatkezelő általi új Adatkezelési tájékoztató megalkotásáig tart.

Adatkezelő fenntartja jogát új Adatkezelési tájékoztató megalkotására, melynek közzététele az alábbi internetes címen történik: https://vidaadri.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Call Now Button

Iratkozz fel

lakberendezési tippekért, ötletekért, inspirációért!